ACATISTUL ICOANEI MAICI DOMNULUI AL MIDIOLANULUI.

ACATISTUL  ICOANEI MAICI DOMNULUI AL MIDIOLANULUI.

Alcatuit de Prea Cuviosia Sa Arhimandrit Demostene

Condacul I

Împãrãtesei celei alese, pentru mijlocirea neamului omenesc, care cu a sa milostivire , şi a sa bunãtate sa sãlaşluit în cetarea Mediolanului, veniţi toţi iubitori de linişte duhovniceascã sã-i cântãm cu inimã smeritã : Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !
Icosul I

Având nespusã bogãţie de milostivire, şi bunãtate pentru neamul omenesc cãzut, reverşi totdeauna harul tãu de milã tuturor celor ce cu credinţã se închinã icoanei tale celei de viaţã dãtãtoare şi cu genunchi plecaţi îţi cânta unele ca acestea:
Bucurã-re, Împãrãteasa noastrã,
Bucurã-te, milostivire,
Bucurã-te, cã tuturor le dãruieşti mila ta,
Bucurã-te, izvor de viaţã neamului omenesc,
Bucurã-te, a Mediolanului ocrotitoare,
Bucurã-te, tãmãduirea trupurilor noastre,
Bucurã-te, a maicilor nãscãtoare de prunci,
Bucurã-te, Preamilostivã, care goneşti întunericul patimilor noastre,
Bucurã-te, ceea ce pururea ai cãtre noi dragoste de maicã,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 2

Vãzând toţi credincioşi din pãrţile Mediolanului, minunile ce izvorãsc din icoana ta, toţi cu credinţã vin la Lazatet sã-ţi aducã dragostea lor şi credinţa din suflet pentru milostivirea ta de mamã şi sã-ţi cânte din inima: Aliluia !

Icosul 2

Toţi creştini care se închinã şi se roagã fãcãtoarei de minuni icoanei tale, nu pleacã în deşerţi, şi sunt cu sufletul încãrcaţi duhovniceşte, şi cu inimi pline de nãdejde îţi cântã unele ca acestea:
Bucurã-te, preamilostivã neamului omenesc,
Bucurã-te, ca din Sf.Munte Athos ai poposit în cetatea Mediolanului,
Bucurã-te, cã toate credincioasele care se închinã ţie, capãtã putere şi speranţã,
Bucurã-te, maicã milostivã care cu iubirea ta, faci sã se nascã copii,
Bucurã-te, cã prin Tine se pogoarã mila lui Dumnezeu la noi,
Bucurã-te, de laudã cereascã vrednicã,
Bucurã-te, cã nãdejde neândoitã ne înveţi sã avem,
Bucurã-te, celor goi îmbrãcãminte,
Bucurã-te, a flãmânzilor hrãnitoare,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 3

Spre tine, Stãpânã, toatã nãdejdea noastrã o punem; sã nu întorci faţa ta de la noi, nici sã opreşti îndurãrile tale, Maica lui Dumnezeu, cea de oameni iubitoare. Pentru aceasta, cu razele luminii tale, Preacuratã, primeşte-ne degrabã întru dulcea ta nepãtimire pe noi cei ce-ţi cântãm:Aliluia !

Icosul 3

Pe unul din Treime, Care S-a nãscut din Tatãl mai înainte de veci, pe Acela L-ai nãscut, Prealãudatã Maicã. Pentru aceasta cu glasul Arhanghelului Gavriil îţi strigãm unele ca acestea:
Bucurã-te, Preabinecuvântatã a Cerului Sfânt,
Bucurã-te, cã Pãrinţii Tãi Te-au iubit foarte mult,
Bucurã-te, cã şi creştini Te iubesc duhovniceşte,
Bucurã-te, Maicã cã toţi venim la Tine cu credinţã,
Bucurã-te, cã pe Tine te fericesc toate neamurile,
Bucurã-te, luceafãr ce luminezi cetatea Mediolanului,
Bucurã-te neostenitã fãcile a dumnezeieşti iubiri,
Bucurã-te, cã Soarele dreptãţi în lume l-ai adus,
Bucurã-te,ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 4

Cuvântul lui Dumnezeu a fost trimis la Tine fecioarã prin înger sã-ţi vesteascã Naşterea cea fãrã de sãmânţã, şi noi stãm înaintea icoanei tale şi cu lacrimi în ochi strigãm: Bucurã-te, binecuvântatã, ceea ce singurã ţi-ai pãstrat pecetea fecioriei, ajutã-ne Maicã Preasfântã pe noi care-ţi cântãm: Aliluia !

Icosul 4

În chip tainic se vorbeşte despre tine în Sfintele Scripturi, Maica Celui Preaînalt. Cãci Iacob, vãzând scara de demult, care de mai înainte te închipuia pe tine, a zis: Cale de mergere este aceasta. Pentru aceasta, dupã vrednicie, auzi:
Bucurã-te, ceea ce eşti plinã de har, Domnul este cu tine,
Bucurã-te, izvorul darurilor celor ce strigã cãtre tine,
Bucurã-te, dezlegarea maicilor ce nu pot avea copii,
Bucurã-te, Fecioarã care nu ştii de mire şi eşti neispititã de nuntã,
Bucurã-te scaun în chipul focului, care eşti mai mãritã decât cele cu patru chipuri,
Bucurã-te, munte netãiat şi vas prea cinstit,
Bucurã-te, bunãvoinţa Pãrintelui celui pururea veşnic,
Bucurã-te, pãmânt nesemãnat,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 5

Ca o Multiubitoate Maicã, auzi rugãciunile noastre care cheamãm numele tãu cu slavã şi cu smerenie, ne ajutã nouã scoţîndu-ne din necazuri, vindecându-ne pe noi şi pe cei din familiile noastre pe cei ce-ţi cântãm cu umilinţã: Aliluia !

Icosul 5

Dupã vrednicie, cine va putea sã spunã naşterea ta Preafântã Nãscãtoare de Dumnezeu, la vremea bãtrâneţii lor, pãrinţi tãi preaminunaţi Ioachim şi Ana, ca ficã te-au dobândit cu bucurie la împlinirea nãdejdiilor celor sfinte. Te-au cerut o viaţã întreagã, în fiorul aşteptãrii lor, Dumnezeu în lume te-a adus ca început al mântuirii noastre, de aceea îţi cântãm:
Bucurã-te, cereascã lacrimã pe pãmânt,
Bucurã-te, binecuvântat rod al pãrinţilor tãi,
Bucurã-te, nãdejdea celor ce se roagã ţie,
Bucurã-te, dragoste sfinţitoare,
Bucurã-te, cã pãrinţi tãi, jertfã sfântã te-au adus în bisericã,
Bucurã-te, cã din pruncie plângi pentru oameni şi eşti mijlocitoare,
Bucurã-te, cã zi şi noapte ne auzi când ne rugãm cu lacrimi,
Bucurã-te, cã icoana ta strãluceşte în mijlocul Mediolanului,
Bucurã-te, cã eşti Mediolanului îngrãdire tare şi putere,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 6

Prin glasul îngerului ai zãmislit Lumina, Nãscãtoate de Dumnezeu Fecioarã, vederea cea cu anevoie de vãzut şi scaunul Celui înalt, pentru aceasta toţi îţi strigãm ca o Maicã mijlocitoare cãtre Fiul Tãu şi Dumnezeul nostru: Aliluia !

Nevinovaţii princi din toata lumea te laudã pe Tine Preacuratã Fecioarã, spunând cuvinte frumoase slãvindu-te Nãscãtoare de Dumnezeu cântându-ţi unele ca acestea:
Bucurã-te, adãpostirea tuturor copiilor orfani,
Bucurã-te, luminarea minţi celor ce învaţã,
Bucurã-te, ocrotirea copiilor nevinovaţi,
Bucurã-te, cã de toţi copii lumi eşti lãudatã,
Bucurã-te, lauda fecioarelor,
Bucurã-te, lauda maicilor cu prunci,
Bucurã-te, maicã a milostivirii,
Bucurã-te, întãrirea celor ce slãbesc în credinţã,
Bucurã-te, nãdejde şi vindecare a celor bolnavi,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamlui omenesc !

Condacul 7

Lumina fulgerului naşterii tale a strãlucit şi a luminat tot pãmântul şi pe stãpânul întunericului l-a pierdut, Nãscãtoare de Dumnezeu Preacuratã, lauda îngerilor şi mântuirea tuturor oamenilor care cu glasuri neâncetate te laudã pe tine cântându-ţi: Aliluia !

Icosul 7

Sfãrâmã întãritãrile celor care nãvãlesc asupra noastrã, fã sã înceteze dezbinãrile în Bisericã, alinã viforul ispitelor celor fãrã de mãsurã. Scapã din nevoi şi din primejdii pe cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine şi-ţi cântã unele ca acestea:
Bucurã-te, vas al Firii celei neâncãpute,
Bucurã-te, curãţirea sufletelor şi a trupurilor,
Bucurã-te, brazdã cinstitã cu bun rod şi bine odrîslitoare,
Bucurã-te, podoaba arhiereilor şi a preacuvioşilor,
Bucurã-te, lauda şi bucuria cetãţii Mediolanului,
Bucurã-te, Maica milostivirii şi a noastrã mângâiere,
Bucurã-te, cã din inimi sãmânţa stricãciuni o nimiceşti,
Bucurã-te, cã mulţumire primeşti de pe pãmânt,
Bucurã-te, strãlucirea luminii Dumnezeieşti în cetatea Mediolanului,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 8

Propovãduieşte milele tale Cetatea Mediolanului, şi toate marginile lumii, pentru care totdeauna te rogi lui Hristos Mântuitorul lumii, şi izbãveşti din toate nevoile şi primejdiile pe robi tãi, cei temãtori de Dumnezeu care îţi cântã cu credinţã: Aliluia !

Icosul 8

Preaslãvite minuni le descoperi credincioşilor în oaza duhovniceascã a Lazaretului, prin sfânta ta icoanã Maica lui Dumnezeu, celor tulburaţi mintea o luminezi, celor slabi în credinţã îi întãreşti, slãbiciunile le întrenezi şi tuturor celor ce aleargã la icoana ta grabnicã vindecãtoare le dãruieşti de aceea cu inimã smeritã îţi cântãm:
Bucurã-te, cã mintea noastrã spre Dumnezeu ne-o înalţi,
Bucurã-te, a cugetelor pãcãtoase izgonire,
Bucurã-te, cã necazurile noastre în bucurie le prefaci,
Bucurã-te, cãlãuzitoarea şi ocrotirea cetãţii Mediolanului,
Bucurã-te, ceea ce uşile milostivirii dumnezeieşti nouã le deschizi,
Bucurã-te, candelã nestinsã,mamelor iubitoare de copii,
Bucurã-te, a inimilor noastre îmblânzitoare,
Bucurã-te, ceea ce mângâiere cu icoana ta ne dãruieşti,
Bucurã-te, cãci de la rãsãrit, pânã la apus numele tãu se fericeşte,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 9

Totdeauna fiind cuprinşi de viforul multor necazuri,Împãrãteasã Maicã ne ajuţi pe noi cei ce cu credinţã cãdem la icoana Ta cea purtãtoare de tãmãduiri cu care este harul şi puterea ta, şi asculţi cererile celor ce cheama numele tãu cel sfânt şi-ţi cântã : Aliluia !

Icosul 9

Cântarea noastrã nu o trece cu vederea, Preasfânta Maicã şi Fecioarã, cã eşti zid şi curãţie de nedescris, milã nemãsuratã şi nebiruitã biruinţã, cautã spre noi cei ce cu smerenie ne rugãm întotdeauna în faţa icoanei Tale şi-ţi cântãm unele ca acestea:
Bucurã-te, dezlegare grabnicã a mamelor nãscãtoare de prunci,
Bucurã-te, dãruitoarea de bucurie a maicilor întristate,
Bucurã-te, a pruncilor creştere şi cãlãuzitoarea lor cea plinã de har,
Bucurã-te, veselitoatea cu roadele credinţei şi a duhului a pãrinţilor fãrã de copii,
Bucurã-te, a întregii înţelepciuni, pãzitoare nevãzutã,
Bucurã-te, liman lin celor înviforaţi pe marea acestei vieţii,
Bucurã-te, cã cei ce cu credinţã sau rugat la icoana ta au dobândit copii,
Bucurã-te, cã pe mulţi în credinţa ortodoxã i-ai întãrit,
Bucurã-te, cã rugãciunea tuturor creştinilor o primeşti,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 10

Milã nemãsuratã, şi zid eşti de curãţie de nedescris, Pruncã de Dumnezeu aleasã, cu smerenie cautã spre noi, care ne rugãm întotdeauna în faţa icoanei tale şi-ţi cântãm din inimã: Aliluia !

Icosul 10

Ne întãreşte cu putere de sus , Stãpânã plinã de har, noi care suntem lipsiţi de pocãinţã, şi zacem în trândavie şi deznãdejde, întãreşte-ne şi ne învaţã sã rãbdãm toate necazurile care sunt din voia lui Dumnezeu cea sfântã şi sã-ţi cântãm cu cugetare smeritã:
Bucurã-te, cinstitã Maicã a lui Dumnezeu,
Bucurã-te, cã Gavriil zburând jos a venit la Nazaret,
Bucurã-te, ţi-a strigat îngerul, cã vei zãmisli Fiu,
Bucurã-te, vas al Firii celei neâncãpute,pe Acela pe Care cerurile nu La-u încãput,
Bucurã-te, descoperirea lucrurilor necuprinse,
Bucurã-te, cã de pe pãmânt primeşti mulţumire,
Bucurã-te, Sfânta oaza ce spre smerenie ne povãţuieşti,
Bucurã-te, apãrãtoatea tuturor din cetatea Mediolanului,
Bucurã-te, cã de moarte nãpraznicã prin rugãciunile tale suntem pãziţi,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 11

Pleacã, Doamnã, urechea ta şi ne auzi pe noi. Întoarce Faţa ta de Mamã şi miluieşte sufletele noastre, cã milele tale sunt mai bune decât mierea şi fagurul. Din toatã inima te rugãm şi cu tot sufletul te mãrim, auzi glasurile celor ce strigã şi-ţi cântã: Aliluia !

Icosul 11

Credincioşii sã se bucure şi sã se veseleascã, ştiind cã Maica Domnului este ajutorul nostru, este Maica rugãciunii şi a evlaviei şi ascultã cu îndurare cererile înãlţate, iar noi bineştiind milostivirea ei de Mamã cântãm unele ca acestea:
Bucurã-te, luminarea preoţilor şi cinstea ierarhilor,
Bucurã-te, sprijin dulce şi cu pace tuturor celor ce nãdãjduiesc spre tine,
Bucurã-te, a tinerilor povãţuire,
Bucurã-te, a orfanilor şi vãduvelor apãrare şi zid nebiruit,
Bucurã-te, cã stai de faţã la înfricoşatul ceas al morţi şi ne acoperi cu rugãciunile tale,
Bucurã-te, împodobitã scarã spre cer,
Bucurã-te, a demonilor alungãtoare,
Bucurã-te, nevestejitã floare a fecioriei şi a smereniei,
Bucurã-te, sprijin şi ajutatoare a celor ce se ostenesc în privegheri,
Bucurã-te, ceea ce dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 12

De necazurile ce vin asupra noastrã, Izbãvitoare Preamilostivã ne mântuieşte, potoleşte furtuna şi viforul ispitelor cã pierim sub greutatea lor, pe noi cei ce-ţi cântãm cu inimã zdrobitã: Aliluia !

Icosul 12

Au vãzut creştini din cetatea Mediolanului şi din împrejurime cã eşti grabnicã ajutãtoare de multe feluri de necazuri, toţi într-un cuget şi cu inima smetitã îţi cântãm:
Bucurã-te, al nostru ajutor întru necazuri,
Bucurã-te, cã celor ce se închinã icoanei tale din scrâbe îi scoţi,
Bucurã-te, cã cei ce pãtimesc le eşti mângâiere,
Bucurã-te, cã Icoana ta cea sfântã, arvunã ai dat-o nouã a milei Fiului tãu,
Bucurã-te, ceea ce ne arãţi dragostea ta cãtre locaşul nostru,
Bucurã-te, cã icoana ta ne izvorãşte nouã mare milã,
Bucurã-te, scut şi apãrare împotriva diavolilor şi oamenilor rãi,
Bucurã-te, cã dorinţa şi nevoia noastrã tu le ştii,
Bucurã-te, a poporului creştinesc apãrare,
Bucurã-te, ceea ce ne dãruieşti naştere de prunci spre dãinuirea neamului omenesc !

Condacul 13

O ! Prealuminatã, Preacuratã, Preasfântã Fecioara Maria, ocroteştene de cei vicleni şi rãi, întãreşte-ne în credinţã, de boli vindecã-ne şi primeşte aceste cinstite laude care se cuvin numai ţie care eşti Mama Împãratului Ceresc. Dãruieşte-ne sãnãtate, înmulţeşte iubirea sfântã în inimile noastre şi cu rugãciunile Tale izbãveşte-ne din munca cea veşnicã, pe noi, cei care îi cântãm Lui Dumnezeu : Aliluia! Aliluia! Aliluia!
( acest condac se zice de 3 ori)( apoi icos 1 si Condac 1)

Rugãciune intai

O, Preasfântã Doamnã, Fecioarã, Nãscãtoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai presus de Heruvimi şi de Serafimi şi mai Sfântã decât toţi Sfinţii, la tine cãdem şi cu osârdie ne rugãm, apãrãtoarea noastrã Preabinecuvântatã, Stãpâna neamului omenesc, în pribegia noastrã pãmânteascã, care este cu multe necazuri şi cu multe tulburãri, nu ne lipsi de apãrarea ta şi de acoperãmântul tãu cel stãpânesc ! Întãreşte voinţa noastrã cea neputincioasã în lucrarea poruncilor lui Hristos. Dãruieşte-ne inimã zdrobitã şi pocãinţã adevãratã, şi sã ne învrednicim de sfârşit creştinesc, cu pace, si de rãspuns bun la înfricoşãtoarea Judecatã, la care nu cautã la faţa omului !.
Drept aceea, privind cu umilinţã la sfântul tãu chip şi, ca şi cum ai fi vie printe noi, închinându-ne înaintea lui cu bunã nãdejde, unul pe altul şi toatã viaţa noastrã, ţie, dupã Dumnezeu, Preasfântã Maicã o dãm şi te mãrim cu Cel ce S-a nãscut din tine, Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, Cãruia cu Tatãl Cel fãrã de început şi cu Preasfântul Duh, I se cuvine slava, cinstea şi închinãciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin !…..

Rugãciunea a doua

Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, grabnic ascultãtoare a celor necãjiţi ocrotitoare, zid şi nãdejde celor întristaţi, vino degrab cu a ta mijlocire în ajutorul nostru a celor plini de pãcate. Maicã a Luminii şi nãdejde tare în zile din urmã te-ai atãtat neamului omenesc prin Icoana ta fãcãtoare de minuni din oraşul Mediolanului. Multa suferinţã a neamului creştinesc în aceste zile de mare rãstrişte, sa arãtat icoana ta mângâiere a creştinilor ortodocşi în aceste vremuri, prin lacrimile tale izvorâte spre mãrturie a prezenţei lui Dumnezeu, mirare şi cutremur ne-a acoperit pe noi vãzând icoana ta izvorând lacrimi de buna mireasmã.
Vãzduhul oraşului Mediolanului, s-a umplut de mireasmã bineplãcutã a prezenţei Tale, cutremurând mintea noastrã îndoielnicã şi pãtimaşã. Pentru aceasta venim şi cerem de la tine celei ce ai ascultat rugaciunea femeii, care cu lacrimi îţi cerea ajutorul tãu în naştere de prunci, mare a fost minunea semnul prezenţei tale la naşterea celor doi gemeni, aducând mângâiere acelei mame precum şi multor altor creştini care s-au închinat icoanei tale fãcãtoarei de minuni numitã Grabnic Ascultãtoare. Pentru aceasta nãzuim şi noi pãcãtoşii şi cãzând în genunchi cerem ajutorul tãu în faţa Tronului Ceresc, cerând Fiului Tãu şi Domnului nostru Iisus Hristos, pace, înţelegere, credinţã şi dragoste.
Multe sunt mãrturiile celor bolnavi şi necãjiţi care au cerut de la tine ajutor, iar tu necontenit ţi-ai fãcut prezenţa. Mirarea a cuprins inima noastrã când am vãzut minunea pe care ai fãcut-o cu acea femeie de alt neam şi credinţã cãruia i-ai ascultat rugãciunea, bolnavã fiind şi neputând da naştere de prunci, dãruindu-i ei un fiu prin bunãtatea şi dragostea ta de Mamã. Pentru aceasta şi multe alte semene ale prezenţei darului lui Dumnezeu în mijlocul nostru, venim cãtre tine şi cerem de la tine ajutor în necazurile noastre de tot felul. Pace dãruieşte neamului şi famiililor noastre, vindecare de boli şi credinţã tare în multele ispite şi necazuri care vin de la diavoli cei vicleni şi de la oameni. Izbãveşte-ne pe noi de cursele drãcesti, de necredinţã, neâncredere şi deznãdejde, acoperã-ne pe noi cu Acoperãmântul Tãu matern, ca o Maicã bunã ocroteşte-ne pe noi. Pentru aceasta îţi aducem dar de mulţumire rugãciunea noastrã a celor pierduţi în lumea aceasta, cãzând în faţa Icoanei Tale fãcãtoare de minuni, îţi aducem laudele noastre ţie Maicii Domnului nostru Iisus Hristos în veci vecilor Amin.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: